برچسب ها: جنبه های روانشناسی مواد نیروزا

نظریه اعتیاد

1,400,000 ریال
درک نظریه اعتیاد در درک مفهوم آن حیاتی است. نظریه اعتیاد رشد نظری خود را مرهون “مدل منطقی اعتیاد” و افزودن عناصری همچون اجبار، خویشتنداری، و عادت برای توضیح “مشاهدات بزرگ” در این حوزه است. این کتاب حاضر علاوه بر توضیح و ارزیابی بحث های هر یک از مکاتب فکری غالب، یک نظریه جدید و التقاطی از اعتیاد ایجاد کرده است که عناصر گوناگونی از مدل های جاری این حیطه در آن گرد هم آمده است.

این کتاب به گونه ای طراحی شده است که دانشجویان، متخصصین و محققین را قادر می سازد نقطه شروعی را در دنیای پرپیچ و خم نظریه اعتیاد ایجاد کنند. نظریه اعتیاد با مثال های عینی و واقع گرایانه خود از تفکر انتزاعی حمایت میکند و محوریت درک نظری را درکار با اعتیاد مورد تأکید قرارمیدهد.

پاره ای از ویژگی های کتاب حاضر عبارتند از:

مجملی از نظریه های عمده موجود را در یک مجلد ارائه می کند،
یک نظریه التقاطی جدید از اعتیاد ایجاد می کند
گوناگونی تجارب اعتیاد را بازشناسی می کند
در مورد عواملی هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی بحث می کند
توصیه های کلیدی برای توسعه مداخله های اثربخشی فراهم می‌کند.
این کتاب با ظرافت و موشکافی خاصی به رشته تحریر درآمده است و گام به گام نظریه ای را با دامنه ای گسترده در زمینه اعتیاد شکل می‌دهد. وست پس از تلخیص و ارزیابی بیش از 30 نظریه ، عناصری را از اقتصاد، جامعه شناسی، داروشناسی و زیست شناسی به همراه مفاهیمی بنیادی در روان شناسی بیرون کشیده و آنها را در نظریه ای گسترده و قابل آزمون در خصوص این که مردم چگونه به اعتیاد روی آورده و از آن رهایی می یابند و این که چگونه نیروهای اجتماعی می توانند بر اعتیاد اثر گذارند گرد هم آورده است.