برچسب ها: خانواده جامعه شناسی

مقدمه ای برجامعه شناسی مهارتی خانواده

1,700,000 ریال
این کتاب از کتاب های مجموعه جامعه شناسی مبتنی بر مهارت است که توسط انتشارات پال گریو نشر یافته است و هدف از آن طرح حوزه های مختلف مهارتی در ارتباط با خانواده است. از این نظر مجموعه مباحث کتاب به دانشجویان می‌آموزد که مهارت ‌های مربوط به عملیاتی کردن مفاهیم نظری مربوط به خانواده را بیاموزند. هدف از این مهارت ها کسب دانش ، ادراک ، توانایی تحلیل تفسیر و ارزشیابی در این زمینه است که در چهارچوب یک نظام آموزشی طرح شده و تمرین های مختلفی برای آزمون آنها در نظر گرفته شده است.