برچسب: بدن انسان

کنترل متابولیسم در بدن انسان

این کتاب در 11 فصل تنظیم شده است. در فصل اول این کتاب مروری کلی بر مبحث متابولیسم مواد غذایی و راه های عمده تنظیم آن گردیده است. از آنجایی که ویتامین ها، کوآنزیم های واکنش ای حیاتی در متابولیسم هستند فصل سوم این کتاب به ویتامین ها و کوآنزیم های مشتق از آنها اختصاص یافت. در فصل چهارم پیرامون هورمون ها که مهم ترین تنظیم کننده های خارج سلولی هستند بحث گردیده است. در ادامه در فصل پنجم این کتاب به هضم و جذب مواد غذایی عمده شامل کربوهیدرات ها، پروتئین ها، چربی ها و آنزیم های دخیل در این امر پرداخته شده است. چون در بحث متابولیسم تغییرات انرژی و اکسیداسیون و احیا مواد غذایی از اهمیت خاصی برخوردار است در فصل ششم کتاب به مطالب عمده در بیوانرژیک اشاره شده است. در فصل هفتم کتاب متابولیسم کربوهیدرات ها که قسمت عمده رژیم غذایی ما را تشکیل می دهند و همچنین چگونگی کنترل متابولیسم کربوهیدرات ها به تفصیل صحبت شده است و در ادامه در فصول هشتم، نهم و دهم کتاب به ترتیب به متابولیسم و چگونگی کنترل مسیرهای دخیل در متابولیسم چربی ها، پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک پرداخته شده است. در پایان در فصل یازده مروری بر مسیرهای متابولیسمی عمده در برخی بافت های مهم بدن ازجمله گلبولهای قرمز، بافت ماهیچه ای، بافت چربی و کبدی اشاره گردیده است.