برچسب ها: پیشگیری فشار روانی کار

استرس در محیط های شغلی و روش های مقابله

1,500,000 ریال
اثر حاضر که عمدتاً‌ تألیفی است از یافته های نوین و کاربردی در قلمرو استرس های شغلی می تواند در پیشگیری از حاکمیت استرس های ناشی از محیط های شغلی و روابط سازمانی بر شاکله شخصیتی همه شاغلان مولد و پویا و دست یابی به روش های مقابله با استرس مفید و مؤثر واقع گردد.

در این اثر ضمن بحث پیرامون معنا و مفهوم و گستره استرس های شغلی و حرفه ای، روش های پیشگیــری از غلبــه استرس های شغلی بر وجود انسان، روش های مؤثر مقابله یا استرس ها، چگونگی ارتقای بهداشت روانی و مصونیت روانی و عاطفی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بدون شک مطالعه این اثر توسط مدیران ارشد نهادها و سازمان ها و مراکز شغلی و حرفه ای و همکاران ایشان در سطوح مختلف می تواند گام مؤثری در سلامت محیط کار، تقویت بهداشت روانی کارکنان و خانواده های ایشان بردارد.