برچسب: شیمی آلی

شیمی آلی یک دوره کوتاه

3,200,000 ریال
کتاب شیمی آلی دوره کوتاه توسط رابرت اتکینز و فرانسیس کری شامل 19 فصل برای دانشجویان رشته های زیست شناسی، مواد غذایی، علوم کشاورزی و محیط زیست نوشته شده است.

کتاب با فصلی راجع به پیوندهای شیمیایی شروع شده سپس گروه های عاملی شامل آلکانها و سیکلو آلکانها، الکلها، آلکیل هالیدها، آلکنها و آلکنیهاف ترکیبات آروماتیک، مورد بحث قرار می گیرند. فصول 7 تا 9 به شیمی فضایی جایگزینی نوکلئوفیلی، رادیکال های آزاد اختصاص دارد. در فصول 10 و 15، الکلها، اترها و فنل ها، آلدهید ها و کتونها، کربوکسکیک اسیدها و مشتقات آنها و سپس آمینها مورد بحث قرار می گیرند.در فصول 18-15 مباحث اختصاصی کربوهیدراتها ، لیپیدها، آمینواسیدها و نوکلئیک اسیدها ارائه می شوند.

آخرین فصل این کتاب (فصل 19) به مقدمه و خلاصه ای از روش های طیف شیمی برای شناسایی ترکیبات آلی اختصاص دارد.