برچسب: مکانیک

مروری بر مبانی مکانیک کلاسیک (جلد اول)

1,800,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
بی هیچ تردید بینش نیوتنی اگر نه تمامی جهان فیزیکی ما، که حداقل بخش عمده ای از آن را در برگرفته است. از این رو تفهیم این جهان بینی، و لااقل آموزش محدود مکانیکی آن با نام خاص مکانیک، بر هر علاقمند به فیزیک ضروری به نظر می رسد و در راه پر فراز و نشیب آموزش از آن گریزی نیست.

در این مجموعه از قدیمی ترین دانش بشر یعنی مکانیک سخن می گوییم و به ویژه به بینش نیوتنی می پردازیم، و بر اساس قوانین جا افتادة آن در حرکت به حل مسائل مکانیک می پردازیم.

هدف نخست این مجموعه، نمایش و عرضه ایده های مهم در مکانیک کلاسیک است، آن طور که فراخور فیزیک امروزی باشد. به واقع اهمیت واقعی مکانیک کلاسیک برای فیزیک پیشگان، پیش از آنکه در گسترة وسیع کاربردهای آن باشد، در نقش آن به عنوان پایه ای است که مخروط فیزیک نوین بر روی آن بنا شده است.

این مجموعه در دو جلد ارائه می شود. در نخستین جلد آن به بررسی مسائلی در سطح کتاب هایی همچون هالیدی، فرنچ و اوهانیان می پردازیم. سپس در جلد دوم، مباحث مکانیک کلاسیک (تحلیلی) بر اساس کتاب های سایمون و ماریون بررسی می شود. و در ادامة کار در همین جلد پاره ای مطالب برگزیده مکانیک کلاسیک پیشرفته (مانند گلدشتین) تحلیل می گردد.

عنوان فصل ها بر اساس مصوبه ستاد انتخاب شده است (به ویژه در جلد اول). شیوه بررسی و نگرش هر فصل مشابه و یکسان است. در این جلد از مباحث اولیه مکانیک، سینماتیک و حرکت در یک و دو بعد آغاز و سپس به قانون بنیادی می پردازیم. قوانین اساسی بقای انرژی واندازه حرکت مطرح می شود و از دینامیک ذره راهی به دینامیک سیستم ذرات می گشاییم. از دینامیک دوران سخن می گوییم. مقدمات تعادل نیروها را مورد بررسی قرار می دهیم و مبحث عمده نوسان را مطرح می کنیم وسرانجام با بحثی دربارة قانون جهانی گرانش جلد اول مجموعه را به پایان می بریم.