برچسب: شیمی آلی

شیمی آلی 3

2,250,000 ریال
کتاب حاضر مشتمل بر 8 فصل می باشد: فنل‌ها، آریل هالیدها، آیفون انولات ها و انامین‌ها – مشتقات دو عاملی، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقوی جوش خورده، اوربیتال‌های مولکولی و واکنش‌های پریسیکلی، ترکیبات هتروسیکلی، کربوهیدرات‌ها، آمینواسیدها و پروتئین‌ها با استفاده از منابع معتبر علمی و متناسب با سرفصل‌های شیمی آلی 3 مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری در مقطع کارشناسی تدوین یافته است.

در هر فصل پس از تعریف و شرح موضوع، روش های نامگذاری، ذکر منابع طبیعی، روش های تهیه، خواص فیزیکی ، خواص شیمیایی به طور کامل و مفصل ذکر شده است و در بعضی از موارد به طور خلاصه به مسایل پزشکی و نقشی که در زندگی بشر ایفا می کنند اشاره شده است. در هر فصل پس از پایان هر بخش مثالی همراه با حل آن گفته شده تا مطلب بهتر و مفهوم تر در ذهن خواننده جای گیرتر شود و به دنبال آن مساله ای در رابطه با همان مطالب ، مورد بحث قرار گرفته است تا دانشجو با حل آن به موضوع تسلط یابد. در پایان هر کدام از فصل ها واکنش کلیدی با ذکر یک مثال توضیح داده شده است.