برچسب ها: آموزش زناشویی امور جنسی

بهبود بخشی افزایش صمیمیت در ازدواج

کتابی که در اختیار خوانندگان گرامی قرار گرفته است، درباره موضوع «صمیمیت در ازدواج» و راهکارهای تقویت آن است. واقعیت این است که صمیمیت یکی از نیازهای روانی مهم آدمی است که بسیاری از روان شناسان در طبقه بندی ایشان از نیازهای آدمی به آن پرداخته اند. یکی از ابعاد تفاوت های فردی، تفاوت، انسانها در توانایی ایجاد صمیمیت با دیگـران است، برخی راحت تر می توانند با دیگران صمیمی شوند و بعضی به راحتی نمی توانند با دیگران رابطه ای صمیمی برقرار کنند. تحقیقات نشـــان داده کسانی که قابلیت ایجـاد صمیمیت با دیگــران را دارنــد، روابــط رضایت بخش تری را با دیگران بـرقرار می کنند و نسبت به کســانی که ایــن توانایی را ندارند با مشــکلات عاطفی کمتــری مواجه می شوند.

در ازدواج های موفق، تبادل و ارضای متقابل نیازهای صمیمیت زوجین، در حد انتظار و قابل قبول، موجب تحکیم روابط محبت آمیز میان آنها می شود تا آنجا که می توان گفت اصل اساسی در ازدواج های موفق و سعادتمندانه، همانا ایجاد صمیمیت بین زوجین است. اما در آن روی سکه، یعنی در ازدواج های ناموفق و آشفته، عدم ایجاد صمیمیت و همدلی، خواه ناخواه رابطه میان یک زوج را به خط پایان نزدیک می کند. چنانکه در یک تحقیق معتبر در امریکا نشان داده شد 80 درصد مردان و زنانی که طلاق گرفته بودند، علت جدایی و شکست ازدواجشان را افزایش تدریجی فقدان احساس صمیمیت و عدم احساس عشق و ارزش گذاری بیان می کردند. با توجه به آنچه گفتـــه شد اهمیت مـوضوع کتاب حاضر بیش از پیش آشــکار می شود، چرا که مؤلف بر اساس سوابق طولانی خود به عنوان درمانگر خانواده به ارائه راهکارهای عملی برای ایجاد و تقویت صمیمیت در بین زوجین پرداخته است. ما مترجمین امید داریم که کتاب حاضر برای همه متخصصین و علاقمندان به مباحث روان شناسی خانواده، بخصوص درمانگران و مشاوران خانواده و کسانی که مایل به تقویت و افزایش صمیمیت در زندگی زناشویی خودشان هستند، مفید و قابل استفاده باشد.