برچسب: مکانیک آماری

مکانیک آماری

2,200,000 ریال
مکانیک آماری یک ابزار ضروری برای مطالعه خواص فیزیکی مواد عمدتاً بر اساس رفتار دینامیکی اجزاء میکروسکوپی آن است. بر اساس اصول تأیید شده آمار ریاضی از یک طرف و مکانیک هامیلتونی از سوی دیگر، فرمول بندی مکانیک آماری ثابت کرده که ارزش زیادی برای فیزیک در صد سال اخیر داشته است. به دلیل نیاز عمومی به مکانیک آماری، داشتن دانش بنیادی در این مورد برای هر دانشجوی رشته فیزیک بدون توجه به شاخه ای که در نظر دارد در آن متخصص شود، ضروری است. رسیدن به این دانش، به صورت بنیادی ودقیق وبدون دشواری، هدف اصلی از تألیف این کتاب است.
این کتاب به مطالعه حالات تعادلی سیستم های فیزیکی محدود شده است و باید از آن در دوره های تحصیلات تکمیلی در مکانیک آماری استفاده شود.
نسخه اصلی این کتاب در 14 فصل است که این مجموعه ترجمة 8 فصل اول کتاب است.