برچسب ها: تغذیه بیماری ها پیشگیری

نقش تغذیه در سلامت خانواده و مکانیزم کنترل بروز بیماری ها

کتابی که در پیش رو دارید مباحثی پیرامون عوامل پدید آورنده استرس اکسیداتیو ( شوکهای حاصل از گونه های اکسیژن) و محل بروز این پدیده در سلول را مطرح می کند. همچنین بیماری های ناشی از تغییرات درون سلولی حاصل از استرس اکسیداتیو معرفی می شوند.
بعلاوه مکانیسم های دفاعی بدن که به صورت آنزیمی و غیر آنزیمی صورت می گیرند و عوامل افزایش دهنده مقاومت بدن و راه های مقابله با بروز استرس اکسیداتیو و نقش عناصر و مواد معدنی در پیدایش این پدیده نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.