برچسب ها: شعر عربی پیش از اسلام

برگزیده های نظم عربی

750,000 ریال
تاریخ ادبیات فارسی از دیرباز، مزّین به نکات دقیق و انیق ادب عربی به ویژه آیات قرآنی، احادیث نبوی و اشعار جاهلی بوده است. قوم عرب افسانه‌ها‌، جشن‌ها، افتخارات و نبردهای خویش را با زبان شعر بیان می‌کرد و شعر دفتر خاطرات او بود. بنابراین ادبیات فارسی با بهره گیری از اشعار عربی و مضامین ادیبانه و حکیمانه شاهکارهایی از دانش و هنر را به جهانیان عرضه داشته و مشام همگان را با بیان عطرآگینش معطّرنمود. کتاب «برگزیده‌ها‌یی از نظم عربی» حاوی نکات زیر است :

ابیات برگزیده در این کتاب، علاوه بر جنبه‌ها‌ی ظاهری و داشتن آرایه‌ها‌ی ادبی از محتوای اخلاقی و اندرزهای حکمی‌نیز بهره مند است .
بدآموزی‌های اخلاقی و انسانی در آن به چشم نمی‌آید .
برای فهم بهتر مضامین شعر و برخی نکات دشوار ، توضیحات لازم داده شد و ابیات نیز ترجمه گردیده است.
کتاب متضمّن فهرستی از مآخذ فارسی و عربی نیز می‌باشد .