برچسب ها: مالیه بین الملل ارز

مالیه بین الملل

1,800,000 ریال
موضوع بحث این کتاب اساسا اقتصاد کلان و روابط پولی بین کشورها می باشد. مالیه بین الملل موضوعی است که مطالب دنیای واقعی مانند مشکلات تراز پرداخت ها و سیاست های مربوط به آن، علل نوسانات نرخ ارز و اثرات روابط اقتصادی بین کشورها را بررسی می کند. در پاسخ به توسعه و گسترش مالیه بین الملل، ادبیات موضوع رشد فراوانی داشته است. اگرچه کتاب های بسیار خوبی در این زمینه نوشته شده است ولی به دشواری می توان یک کتاب اصلی را معرفی کرد که دربرگیرنده بسیاری از مطالب باشد. بعضی از کتاب ها تاکید بسیاری بر تئوری دارند و در آن ها به موضوع های تجربی کمتر توجه شده است. در حالی که برخی دیگر در خصوص تئوری های اخیر نرخ ارز بسیار عالی می باشند ولی بر این اساس طراحی شده اند که خواننده کتاب اطلاع کافی از تئوری های سنتی نرخ ارز و تراز پرداخت ها دارد. در کتاب مالیه بین الملل به معرفی نظریه های سنتی و مدرن پرداخته شده و تا حد ممکن معرفی تئوری ها از یک نظم تاریخی پیروی می کند، به نحوی که دانشجویان در جریان توسعه ادبیات موضوع قرار گیرند. همچنین به منظور تشریح بحث از جدول ها و نمودارهای فراوان استفاده می شود. کتاب به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول در
ارتباط با تئوری تراز پرداخت ها و سیاست های مربوطه است. بخش دوم به تئوری های تعیین نرخ ارز و ادبیات تجربی در این زمینه و بخش نهایی به تکامل و توسعه نظام پولی بین الملل بعد از جنگ و تجزیه و تحلیل جنبه های اصلی نظام آن اختصاص یافته است.