برچسب: روان شناسی

در اوج قله خود باوری، آموزش قاطعیت

چگونه به خود باوری برسیم؟
در این کتاب شان ریس و رودریک گراهام به تکنیک هایی می پردازندکه توسط آن ها می توان زندگی را وسعت بخشیدو کارایی شخصی و حرفه ای را افزایش داد.
این کتاب همراه با نمونه ها و تمرینات مفید مهارت های اثبات و تایید خود را در شما افزایش داده و به شما می آموزد که چگونه به آنچه که می خواهید برسید و چگونه ارزش نظرات خود را در یابید. چگونه با انتقاد و پاسخ های منفی مواجه شوید و چگونه اعتماد به نفس را در خود به وجود آورید و خویشتن را دریابید.