برچسب ها: ریاضیات فیزیک ریاضی

روش های ریاضی در فیزیک (جلد اول)

3,000,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
دیرزمانی‌ است‌ که‌ در زمینه‌ی ریاضیات‌ کاربردی‌ و روش‌های‌ ریاضی‌ در فیزیک‌ کتاب‌های‌ گوناگونی‌ به‌ رشته‌ تحریر درآمده‌ و کوتاه‌ زمانی‌ است‌ که‌ در این‌ بخش‌ از ریاضیات‌ کتاب‌هایی‌ چند به‌ زبان‌ فارسی‌ در دسترس‌ دانشجویان‌ فیزیک‌ قرار گرفته‌ است‌.باور بر این‌ شده‌ که‌ بر پایه‌ی‌ نیازهای‌ فیزیک‌، ریاضیات‌ ویژه‌ی‌ این‌ رشته‌ توسط‌ مدرسان‌ فیزیک‌ ارایه ‌ شود. با تأکید بر همین‌ دیدگاه‌ این‌ انگیزه‌ در مؤلف‌ ایجاد شد که‌ با تجربه‌ی‌‌ خویش‌ و با رهنمودهای‌ استادان ‌ فن‌ مجموعه‌ای‌ گویا و قابل پذیرش‌ دانشجوی‌ این‌ رشته‌ فراهم‌ نماید‌. امّا اعتقاد مؤلف بر این‌ است‌ که‌ نپرداختن‌، یا نگرش‌ سست‌، به‌ ریاضیات‌ پایه‌ی‌ فیزیک‌ که‌ در برنامه‌ی‌ مصوب‌ دانشگاهی‌ تا روش‌های‌ ریاضی‌ در فیزیک‌ چیزی‌ حدود 11 واحد را در برمی‌گیرد، اثری‌ نامطلوب‌ بر ادامه‌ی‌ کار خواهد داشت‌ و چه‌ بسا بسیاری‌ از دشواری‌های‌ دانشجوی‌ فیزیک‌ در همین‌ دروس‌ پایه‌ است‌.از این رو در این مجموعه‌ روش‌های‌ ریاضی‌ در فیزیک‌ را با تکیه‌ بر فصل‌هایی‌ از ریاضیات‌ پایه‌ ارایه‌ شده است.