برچسب: بلور شناسی

مقدمه ای بر بلور شناسی

1,050,000 ریال
این کتاب از طریق مفاهیم بنیادی بلور شناسی خواننده را گام به گام تا موفقیت راهنمایی می‌کند و دیدگاه روشنی از تقارن و ساختارهای بلوری به دست می‌دهد. در فصل پایانی ویرایش جدید با تجدید نظر ، ساختمان هندسی الگوهای پراش و پیوستی درباره‌ی بردارها و کاربرد آنها در بلور شناسی مطرح می‌شود.کتاب با توصیف شبکه های بلوری ساده آغاز می شود و سپس الگوهای دو بعدی را برای معرفی مفهوم تقارن به کار می‌برد. این ایده ها با بحث شبکه براوه، سیستم های بلوری و تقارن بلور به سه بعد تعمیم می‌یابد. فصل‌های بعدی توصیف ساختارهای بلوری را برحسب اندیس های میلر و نماد محور منطقه، مفهوم شبکه وارون و پراش در بر می‌گیرد. کتاب با شکل‌های واضح شامل مسایل و پیشنهادهایی برای مطالعه‌ی بیشتر و پیوست‌های مفید برای دانشجویان در تمام سطوح ارزشمند خواهد بود .