برچسب: رادیو شیمی

پرتو شیمی

1,350,000 ریال
ین‌ کتاب‌ پیشرفت‌های‌ مستمر در تحقیقات‌ و صنعت‌ هسته‌ای‌ را به‌ نمایش‌ می‌گذارد. ویژگی‌ بارز کتاب‌، علاوه‌ بر بررسی‌ کلی‌ تمام‌ بخش‌های‌ مرتبط‌ با پرتوشیمی‌؛ کشف‌ و تهیه‌ی‌ جدیدترین‌ عناصر با اعداد اتمی‌ 108 و 109 توسط‌ دانشمندان‌ روسی‌ و آلمانی‌ است‌. کاری‌ که‌ مؤلف‌ کتاب‌، پروفسورC. Kellrs نیز در آن‌ سهیم‌ و بوده‌ است‌. در این‌ کتاب‌ پس‌ از بیان‌ مطالب بنیادی‌ مانند مشخصه‌های‌ اصلی‌ هسته‌، پرتوزایی‌ و قوانین‌ واپاشی‌، به‌ برهم‌ کنش‌ پرتو با ماده‌ و روش‌های‌ اندازه‌گیری‌ و سنجش‌ عناصر پرداخته‌ می‌شود. واکنش‌های‌ هسته‌ای‌، بررسی‌ واکنش‌های‌ شیمیایی‌ که‌ به‌ دنبال‌ تبدیل‌های‌ هسته‌ای‌ رخ‌ می‌دهند، برهم‌ کنش‌ بین‌ هسته‌ اتم‌ و الکترون‌های‌ اوربیتالی‌، کاربرد نوکلیدهای‌ پرتوزا در صنعت‌ و تحقیقات‌، عناصر فرا اورانیم‌، تولید و کاربرد انرژی‌ هسته‌ای‌ از جمله‌ واکنشگاه‌های‌ هسته‌ای‌ بخش‌های‌ دیگر این‌ کتاب‌ هستند. پیشرفت‌های‌ اخیر در پرتو شیمی‌ و شیمی‌ هسته‌ای‌ نظیر ذرات‌ بنیادی‌، تعیین‌ هویت‌ کوارک‌ها و بررسی‌ ویژگی‌های‌ آنها، طبقه‌بندی‌ نیروهای‌ هسته‌ای‌، کاربردهای‌ پزشکی‌ نوکلیدهای‌ پرتوزا از جمله‌ تکنسیوم‌ نیز مورد بحث‌ قرار می‌گیرند. در پایان فصلی‌ به‌ نوکلیدهای‌ پرتوزا در شیمی‌ و روش‌های‌ پرتو شیمیایی‌ (به ویژه پرتوشیمیایی‌ تجزیه‌ای‌) اختصاص‌ یافته‌ است‌. که‌ مطالعه‌ی‌ این‌ فصل‌ به‌ دانشجویان‌ رشته‌ی‌ شیمی‌ توصیه‌ می‌شود.