برچسب: توابع متغیر مختلط

دعوت به آنالیز مختلط

1,950,000 ریال
هدف در این کتاب آن است که خواننده علاوه بر این که فهم دقیقی از مطالب پیچیده آنالیز مختلط داشته باشد روش های اصلی برای استفاده از آن در مسائل ریاضیات و فیزیک را بداند. دانشجویانی که این کتاب را به پایان رسانده اند بدون این که هراسی از مطلب نا آموختهای داشته باشند می توانند جلو بروند.