برچسب ها: رشد اقتصادی کشور های در حال توسعه

درآمدی بر اقتصاد توسعه

چاپ‌ سوم‌ “درآمدی‌ بر اقتصاد توسعه‌” تحلیلی‌ مفصل‌ از مسایل‌ اقتصادی‌ مبتلا به‌ کشورهای‌ کمتر توسعه‌ یافته‌ را ارایه ‌ می‌دهد. در تمام‌ موارد، نویسنده‌ توازن‌ بین‌ تئوری‌های‌ رشد اقتصادی‌ و واقعیت‌‌های توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ را حفظ‌ کرده‌ است‌. در طول سال‌های گذشته اگر چه‌ اصول‌ اساسی‌ باقی‌ مانده‌ است‌، با توجه‌ به‌ تحولات‌ تغییراتی‌ در اولویت‌ها ایجاد شده‌ و موضوعات‌ جدیدی‌ به‌ کتاب‌ اضافه‌ شده‌ است‌. چاپ‌ جدید کتاب‌ شامل‌ تغییرات‌ زیر است‌ :توسعه‌ و محیط‌ زیست‌ ـ بحران‌ بدهی‌ بین‌المللی‌ ـ رشد درون‌ زا ـ اثر کمک‌ خارجی‌ ـ اصلاحات‌ مالی‌ ـ مهاجرت‌ ـ تراکم‌ سرمایه‌ی‌ انسانی‌ ـ شاخص‌ توسعه‌ی‌ انسانی‌ ـ مسایل‌ آزاد سازی‌ تجاری‌ .کتاب‌ به‌ چهار بخش‌ تقسیم‌ شده‌ است‌ و به‌ شکل‌ ساده‌ای‌ به‌ رشته‌ی‌ تحریر در آمده‌ است‌. بسیاری‌ از جدول‌های‌ جدید برای‌ به‌ هنگام‌ کردن‌ داده‌های‌ آماری‌ اضافه‌ شده‌ و‌ بحث‌های‌ تکنیکی‌ به‌ بخش‌ ضمیمه‌ منتقل‌ شده‌ است‌. دکتر سابراتاگاتاگ‌ دانشیار اقتصاد دانشگاه‌ لستر است‌ و در کانادا، هند و دانشگاه‌ کینگز ویل‌ فلوریدا تدریس‌ کرده‌ است‌. او تجارب‌ دست‌ اول‌ از شرایط ‌ زندگی‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ دارد و عضو بسیاری‌ از سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ از جمله‌ بانک‌ جهانی‌ و آنکتاد است‌.