برچسب: روابط اجتماعی

فهمیدن و فهماندن و ارتباط موثر

ارتباط محور اصلی زندگی ما را تشکیل می دهد. عملا حدود 75 درصد هر روز کاری ما در ارتباطات می گذرد. مهارت های ارتباطی منحصر به فرد ترین و مهمترین مواردی هستند که ما را به سوی موفقیت سوق می دهند. خوشبختانه برقراری ارتباط موثر مهارتی است که می توان آن را پرورش داد ولی این کار به تمرین آگاهانه و اندیشمندانه و به کار بستن شیوه های نه چندان ساده نیاز دارد. این کتاب با در نظر گرفتن مواردی برگرفته از روانشناسی رفتاری مکتب یونگ عصب شناسی زبان مهارت های ارتباط متقابل و مفاهیم کلی روانشناسی به بیان روش های ضروری برای برقرار ساختن ارتباطی موفق می پردازد و راه های عملی به کارگیری این روش ها را در زندگی روزمره پیشنهاد می نماید.