برچسب ها: اسلام تاریخ طبقات اجتماعی عربستان سعودی

قدرت،ثروت،منزلت و قشربندی اجتماعی در صدر اسلام (عصر نبوی)

2,000,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
قشربندی اجتماعی مقوله ای جامعه شناختی است که به نابرابری اجتماعی ساختارمند در جامعه توجه دارد. ساختار قومی و قبیله ای جزیره العرب و استفاده از واژه ها و مفاهیم اجتماعی چون شیخ و اشراف و بزرگان و جنگاوران. تجار و بازرگانان کنیز و برده نشانگر وجود گروه های اجتماعی مختلف در جامعه عرب پیشااسلامی است که بر اساس میزان برخورداری از قدرت ثروت و منزلت در لایه های مختلف اجتماع جای گرفته بودند. این لایه بندی ها و معیار های ایجاد کننده آن در دوره ی اسلامی متاثر از آموزه ها و مبانی فکری اسلام در معرض تغییر قرار گرفت. اثر حاضر ضمن بررسی قشربندی اجتماعی در دوره پیشااسلامی به چگونگی رده بندی اجتماعی در دوره نبوی نیز پرداخته است.