برچسب: فلسفه اسلامی

نهایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد اول)

3,150,000 ریال
این کتاب شرح کتاب «نهایه الحکمه» اثر ارزنده‌ی فلسفی مرحوم استاد علامه طباطبایی قدس سره است.کتاب نهایه الحکمه شامل آخرین دیدگاه‌های فلسفی آن مرحوم در مسایل فلسفی است. ایشان در حوزه‌های علمیه‌ی شیعه و اهل تسنن شناخته شده‌اند و نیازی به شرح شخصیت علمی و عملی آن مرحوم نیست ولکن در محافل علمی ایران و نزد دانشمندان غیر روحانی و مردم عادی شاید نیاز به بررسی و توضیح شخصیت ممتاز و کم نظیر این روحانی عالی قدر باشد. .ارزش فلسفه و موقعیت آن در میان علوم انسانی – مقدمه‌ی شارح – بیوگرافی استاد علامه – تربیت شاگردان مبرز و لایق – دیدگاه علامه طباطبایی در فلسفه – ویژگی‌های مشرب فلسفی علامه‌ طباطبایی – واقعیت درجهان آفرینش – خطای اندیشه و نیاز به بررسی احوال موجود – در احکام کلی وجود- اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت – فروع اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت – وجود، حقیقت قابل تشکیک است – عدم مضاف و مقید- انقسام وجود به وجود مستقل و رابط – انقسام وجود به وجود ذهنی و خارجی – هر مفهومی یا واجب است یا ممکن یا ممتنع – معنای وجوب و امکان – اقسام مواد سه گانه – واجب الوجود ، ماهیت ندارد – واجد الوجود بالذات از جمیع جهات واجب الوجود است – شیء تا واجب نبوده باشد موجود نمی‌شود – نیاز ممکن به علت نیاز به علت، امکان است نه حدوث – برخی از احکام ممتنع بالذات – ماهیت در مرحله‌ی ذات خویش نه موجود است و نه معدوم …