برچسب: فلز های وابسته

مقدمه ای بر شیمی مولکولی فلزات واسطه

1,550,000 ریال
در این مولکول آلی فلزی چند حلقه ای در اطراف کروم مرکزی چهار نوع پیوند اصلی در شیمی عناصر واسطه ملاحظه می شود: سه پیوند فلزی اکسید کربن و یک پیوند فلز فسفر و یک پیوند دو گانه فلز کربن و یک پیوند پی فلز آلسن.