برچسب ها: تاریخ هنر اسلامی

گنجینه های فاطمیان کنوز الفاطمیین

1,500,000 ریال
کتاب گنجینه های فاطمیان نوشته‌ی دکتر زکی محمد حسن که اولین بار در مارس سال 1937 م در قاهره به چاپ رسید و در سال 1981 م دارالرائد العربیه در بیروت اقدام به چاپ مجدد آن کرد، از کامل ترین کتب نگاشته شده در زمینه‌ی هنرهای دستی دوره‌ی فاطمیان مصر به شمار می‌رود. اشراف مؤلف بر هنر این دوره و در اختیار داشتن اسناد و مدارک معتبر و متعدد به جهت ریاست دوره ای بر دارالآثار العربیه حصول به کنه آثار هنری این دوره را برایشان میسر ساخت که بر غنای کار افزوده است .کتاب دارای دو بخش است: بخش اول تحت عنوان «آثار هنری قصرهای فاطمیان» شامل بررسی گنجینه‌های دوره‌ی فاطمیان بر پایه‌ی منابع معتبر قدیمی و عمدتاً منابعی چون خطط مقریزی ، صبح الاعشی قلقشندی و سفرنامه‌ی ناصرخسرو است. در قسمتی از این بخش مؤلف از منابع مورد استفاده سخن گفته، آثار قدیم و جدید موجود در این زمینه را معرفی کرده است و سپس هر یک از گنجینه ها را مستقلاً مورد بحث قرار داده است. بخش دوم کتاب با عنوان «صنایع دستی در دوره‌ی فاطمیان» پس از ذکر مختصری درباره‌ی هریک از این هنرها، به بررسی آثار باقی مانده از این دوره در موزه ها و مراکز علمی و فرهنگی مختلف خصوصاً دارالآثار العربیه می پردازد . آثار معرفی شده در این بخش نمایان‌گر عظمت هنری این دوره و عنایت خاص خلفا و امرای این سلسله به هنر است.