راهنمای نویسندگان
 1. قطع کتاب وزیری
 2. درقسمت Header  کنار صفحه شمار  عنوان کتاب و در صفحه مقابل آن کنار  صفحه شمار عنوان فصل ذکر شود
 3. در صفحه عنوان حتما وابستگی سازمانی پدیدآور و همکاران به عنوان مثال ( به شکل دانشیاردانشگاه الزهرا)  ذکر شود
 4. در صفحه عنوان به انگلیسی نیز وابستگی سازمانی پدید آورندگان( اعضای هیات علمی دانشگاه مطابق با offiliation دانشگاه) ذکر شود
 5. نقل قول ها ایتالیک شود.
 6. تمامی فوت نت های انگلیسی با فونت 8 و  Times New Roman  و فوت نت های فارسی با فونت متن IRMitra نوشته شود. فاصله Single،  before/after صفر باشد
 7. شروع متن با فرو رفتگی نیم سانت باشد.
 8. کل متن فونت 12،space 1.08؛   beforeصفر و  after2 باشد. فارسی IRMitra و انگلیسی Times New Roman
 9. عناوین جدول بالای جدول قرار می گیرند. عناوین نمودار و شکل زیر آن.
 10. شکل ها و جدول ها همگی سیاه و سفید ( مگردر موارد خاص که گفته شود چاپ به صورت رنگی است)
 11. زیرنویس اشکال یا عنوان بالای جداول فونت 9 متن و بُلد شود.
 12. نمایه ها و واژه نامه ها با فونت 9 نوشته شود فارسی IRMitra و انگلیسی Times New Roman شود، فاصله Single  و before/after  صفر باشد.
 13. اگر متنی داخل باکس  یا قاب استفاده شده است، با فونت 11 متن زده شود.
 14. چنانچه در پایان هر فصل یا انتهای کتاب منابع و ماخذ بود، به ترتیب حروف الفبایی با فونت 9 و با بیرون آمدن خط اول ان منبع نوشته می شود. برای نمونه یک متن به صورت مثال گذاشته می شود

 

 

Nimby, G. T., Lundberg, L., Sveger, T., & McNeil, T. F. (1999). Maternal distress and congenital malformations: do mothers of 

      malformed fetuses have more problems?. Journal of psychiatric research, 33(4), 291-301.

Norberg, A. L. (2007). Burnout in mothers and fathers of children surviving brain tumour. Journal of clinical psychology in 

       medical settings14(2), 130-137.

Pelsma, D. M., Roland, B., Tollefson, N., & Wigington, H. (1989). Parent burnout: Validation of the Maslach Burnout Inventory 

       with a sample of mothers. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 22(2), 81-87.