نشانگر های تآلیف و ترجمه

استانداردهای محتوایی و شکلی کتب تألیفی 

استانداردهای محتوایی و شکلی کتب ترجمه 

استانداردهای محتوایی و شکلی در اثر ترجمه‌شده

استانداردهای محتوایی

استانداردهای شکلی

1-حفظ ساختار کتاب «حفظ فصل‌بندی، بخش‌بندی، پاراگراف‌بندی، نوع و اندازه حروف کتاب»

 2-حفظ امانتداری کتاب اصلی؛ «حفظ مفهوم کتاب بدون هیچ‌گونه حشو و زوائد.»

 3- دقت در ترجمه؛ «فینگلیش کردن هیچ‌یک از کلمات اصلی، عبارت؛ جمله‌ها و پاراگراف‌ها مجاز نیست.» ترجمه حواشی و ضمایم کتاب (پانویس، کتابنامه، فهرست اعلام) نیز ضروری است.

4-استفاده از معادل‌های مناسب و رایج برای واژه‌های غیرفارسی و نقل معادل خارجی آنها در پانوشت.

 5-به‌کاربردن واژگان انتخاب‌شده برای کلمات به‌طور یکسان در تمام متن.

6-حفظ سودمندی اثر با توجه به هدف کتاب اصلی برای خواننده با اضافه‌کردن توضیحات و پاورقی و یادداشت‌ها در پایان کتاب (در صورت نیاز)

 7- ارائه فهرست اصطلاحات به‌صورت خارجی/فارسی (فارسی/خارجی)؛

 8- ارائه منابع استفاده‌شده برای معادل‌ها و ترجمه اصطلاحات و واژه‌نامه‌ها.

9- ارائه پانویس‌ها و توضیحات لازم

1-  شماره­ گذاری صفحات

2-  شماره­ گذاری سطور (مختص هر صفحه و نه پیوسته)

3-  جداسازی فصول

4-  شماره­گذاری جداول و اشکال (طبق متن اصلی)

5-  رعایت استانداردهای رفرنس­دهی درون­متنی و پایان­متنی (طبق متن اصلی)

 

 

 

استانداردهای محتوایی و شکلی در اثر تألیفی

استانداردهای محتوایی

استانداردهای شکلی

1-     فهرست مطالب

2-     فهرست اشکال و نمودار (در صورت وجود)

3-     پیشگفتار مولف

4-     بیان هدف کتاب در مقدمه و رعایت آن در متن.

5-       اشاره (ارجاع درون‌متنی) به یافته‌ها و نظریه‌های مؤلف و دیگران در ارتباط با موضوع کتاب (ارجاع به مهمترین یافته‌ها و منابع مرتبط با موضوع کتاب: ذکر منابع و مأخذها، نزدیک‌بودن منابع به تاریخ انتشار کتاب و توجیه ارائه منابعی که ازنظر تاریخی، برای موضوع مورد نظر لازم به ارائه باشد.)

6-      برخورداری از نظم منطقی در ترتیب فصول و مطالب ارائه‌شده با توجه به هدف و عنوان کتاب.

7-     در صورت منبع درسی بودن، اهداف موردانتظار از یادگیری فصل در یادگیرندگان

8-     جمع­بندی و خلاصه فصل.

9-     معرفی فهرست موضوعی (نمایه موضوعی، واژگان اصلی، نام‌ها، مکان‌ها و مفاهیم و )... با ذکر شماره صفحات در پایان کتاب.

10- ارائه فهرست منابع استفاده‌شده در متن در پایان کتاب.

1-  درج صفحه عنوان در ابتدای اثر

2-  شماره­ گذاری صفحات

3-  شماره­ گذاری سطور (مختص هر صفحه و نه پیوسته)

4-  جداسازی فصول

5-  شماره ­گذاری جداول و اشکال (با رعایت ارجاع به منبع مربوطه)

6-  رعایت استانداردهای رفرنس­دهی درون­متنی و پایان­متنی (در رشتۀ مربوطه)