موضوعات: �������� �������������� �� ��������������
تعداد عنوان ها: 4
نظریه های مالی
دکتر ابراهیم عباسی؛ دکتر مهدی ابوالی
900,000
بنیان های عملی کار آفرینی ایرانی
ابراهیم عباسی؛ رضا یادگاری
700,000
مقدمه ای برجامعه شناسی مهارتی خانواده
فریبا سیدان؛ افسانه کمالی؛ وارن کید؛ لیز استیل
1,060,000