موضوعات: ��������
تعداد عنوان ها: 2
ترکیبات طبیعی: شیمی و کاربردها (جلد دوم)
ســـوجــاتــاوی. بهات؛ بــی.ای. نـاگاسامپاگی؛ اس. میناکشی؛ خانم قدسی محمدی زیارانی؛ خانم مهشید رحیمی فرد؛ آقای شهریار بهار؛ خانم منیره شکیبانهاد؛ خانم شیما اسدی؛ خانم پروین حاجی عباس تبار امیری
1,080,000
کار با داده ها در علم و فن آوری طراحی آماری-کمومتریکس (جلد بیست و پنجم)
آر ای برانز ؛ آی اس اسکارمینیو ؛ بی دباروس نتو ؛ زهرا طالب پور؛ غزاله عابدی
1,390,000