تعداد عنوان ها: 7
طراحی استراتژی موفق مدیریت دانش: راهنمایی برای متخصصان حوزه مدیریت دانش
استفانی بارنز؛ نیک میلتون؛ آمنه خدیور؛ نازنین حکیمی فر؛ راضیه زیلایی
1,230,000
تحول زنجیره تآمین : منبع یابی و لجستیک نوآورانه برای جهانی با رقابت بی رحم
سومان سرکار؛ ندا عبدالوند؛ سیده سمانه سیدی؛ سعیده رجائی هرندی
590,000
راهنمای مدیران برای به کارگیری تفکر سیستمی
امنه خدیور؛ علی سیبویه؛ دنیس شروود
1,270,000
مدیریت سبد اوراق بهادار
حیدر فروغ نژاد؛ مهدی خشنود
1,170,000