تعداد عنوان ها: 5
مبانی حسابداری بخش عمومی
مهناز ملانظری؛ پریسا سادات بهبهانی نیا
750,000
حسابداری مدیریت جلد اول
حسین ابوطالبی؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ گریسون
850,000
حسابداری مدیریت جلد دوم
حسین ابوطالبی؛ غلامرضا سلیمانی امیری
1,230,000
حسابداری شرکت های غیر سهامی (جلد دوم)
فریده پور رضوان روح
540,000