تعداد عنوان ها: 21
مدیریت مالی جلد دوم
ابراهیم عباسی؛ محمد مشاری؛ امیر شیری قهری؛ جی شیم؛ جوئل سیگل
1,120,000
بازارها و نهاد های مالی جلد دوم
حمید کردبچه؛ فردریک میشکین؛ استانلی ایکینز
1,530,000
مدیریت مالی جلد اول
ابراهیم عباسی؛ محمد مشاری؛ امیر شیری قهری؛ جی شیم
1,210,000
مدیریت مالی پیشرفته
حسن قالیباف اصل؛ شهرام بابالویان؛ میرسجاد مسجد موسوی
1,670,000
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
سید حسین علوی طبری
750,000
بازار ها و نهاد های مالی (2)
ابراهیم عباسی
1,200,000
تکنیک های قیمت گذاری در بازار
محمد ابراهیم محمد پور زندی؛ سید محمد هاشمی نژاد؛ ندا گودرزی
1,040,000
بازارها و نهاد های مالی (1)
ابراهیم عباسی
865,000
مالیه بین الملل
مهدی پدرام
900,000
مدیریت مالی
غلامرضا سلیمانی؛ علیرضا پاک دین امیری
950,000
مدل های ریاضی اقتصاد کلان
محمود حائریان؛ مختار محمد متوالی
490,000
اعتبارات مالی برای زنان
فضیله خانی؛ روبا رحمان
420,000
درآمدی بر اقتصاد توسعه
زهرا افشاری ؛ سابراتا گاتاک