موضوعات: ���������� �� ����������
تعداد عنوان ها: 22
مجموعه انتشارات دانشگاه الزهرا 1386-1395
فاطمه عباسی؛ معصومه السادات محسنی
210,000
کارنامه پژوهشی 1390
معاونت پژوهشی
390,000
کارنامه پژوهشی 1389
معاونت پژوهشی
حدیث لاله های ملکوت
مهناز مختاری؛ ارمغان جوکار
547,000
کارنامه پژوهشی 1388
معاونت پژوهشی
کارنامه پژوهشی 1387
معاونت پژوهشی
کارنامه پژوهشی 1386
معاونت پژوهشی
کارنامه پژوهشی 1385
معاونت پژوهشی
مجموعه انتشارات دانشگاه الزهرا (س) 1368 - 1385
فاطمه عباسی؛ معصومه السادات محسنی
کارنامه پژوهشی 1383
معاونت پژوهشی
کارنامه پژوهشی 1382
معاونت پژوهشی
کارنامه پژوهشی 1381
معاونت پژوهشی
ویژه نامه هفته پژوهش
معاونت پژوهشی
کارنامه پژوهشی
معاونت پژوهشی