تعداد عنوان ها: 41
جستاری در سنت و مدرنیسم
ابوالقاسم دادور؛ نازنین قریب پور ابراهیمی؛ فرناز عربی نیا
1,500,000
بررسی سیر تاریخی سفال زرین فام در جهان
مهناز محمد زاده میانجی
810,000
منسوجات سنتی هند
فریده طالب پور
600,000
نور در معماری داخلی
فاطمه کاتب
870,000
جانوران ترکیبی در هنر ایران باستان
ابوالقاسم دادور؛ مهتاب مبینی
1,090,000
نماد ها و نشانه ها در جهان
ابوالقاسم دادور؛ زهرا تاران؛ میراندا بروس
190,000
تصویر و تجسم عرفان در هنر های اسلامی
محمد رضا معمار زاده
1,120,000
تاثیر شرق بر نقاشی اروپا
پریسا شاد قزوینی
630,000
اصول تجزیه پارچه و طرح های رنگی
فریده طالب پور؛ مینو آیت اللهی
350,000
نور و کاربرد های آن
عطا الله کوهیان
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه