برچسب: ����������
تعداد عنوان ها: 11
مدیریت گردشگری ورزشی، نظریه ها و تجارب
ناهید اتقیا؛ مریم فلاح کاظمی
900,000
بنیان های عملی کار آفرینی ایرانی
ابراهیم عباسی؛ رضا یادگاری
700,000
جستاری در سنت و مدرنیسم
ابوالقاسم دادور؛ نازنین قریب پور ابراهیمی؛ فرناز عربی نیا
1,500,000
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
سید حسین علوی طبری
750,000
چکیده پایان نامه های دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
سعید رضایی شریف آبادی؛ لعبت درخشانی