برچسب: �������� ��������
تعداد عنوان ها: 3
نظریه های مالی
دکتر ابراهیم عباسی؛ دکتر مهدی ابوالی
900,000
مدیریت مالی پیشرفته
حسن قالیباف اصل؛ شهرام بابالویان؛ میرسجاد مسجد موسوی
1,670,000
بازار ها و نهاد های مالی (2)
ابراهیم عباسی
1,200,000