برچسب: ������������ ����������
تعداد عنوان ها: 4
مهارت های آزمایشگاه میکروب شناسی (جلد دوم)
علی محمدی؛ حمیده میر شفیعی
1,000,000
مهارت های آزمایشگاه میکروب شناسی (جلد اول)
علی محمدی؛ حمیده میر شفیعی
1,050,000
راهنمای عملی آزمون های سنجش آنتی بیوتیکی
احیا عبدی عالی؛ ساغر هندیانی
1,080,000
درآمدی بر میکروب شناسی
شایسته سپهر؛ فاطمه مبشری