برچسب: �������� ��������
تعداد عنوان ها: 2
مجموعه کاربردهای مبانی و اصول نظریه فازی در مهندسی صنایع
فریبرز موسوی مدنی؛ ستاره بهزادی پیشکناری
980,000
مبانی و کاربرد نظریه فازی
فریبرز موسوی مدنی
1,230,000