برچسب: ������������������
تعداد عنوان ها: 3
بازاریابی جهانی در ورزش: اصول و دیدگاه ها
ناهید اتقیا؛ لیلا زکی زاده؛ آندره بوهلر؛ گرد نوفر
1,650,000
بازاریابی ورزشی (تهیه طرح های موفق بازاریابی در ورزش)
ژاله معماری؛ دیوید.کی استاتلر
750,000