برچسب: ������������ �������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
پردازش زبان طبیعی: رویکرد پرولوگ محور
دکتر وحیدرضا میرزاییان
500,000