برچسب: �������� ������������
تعداد عنوان ها: 2
مجموعه کاربردهای مبانی و اصول نظریه فازی در مهندسی صنایع
فریبرز موسوی مدنی؛ ستاره بهزادی پیشکناری
980,000
تصمیمات استراتژیک و سیگنال های ضعیف، پیش نگر برای تصمیم گیری
رضا سمیع زاده؛ محبت سادات تقوی الحسینی؛ هامبرت لسکا؛ نیکولاس لسکا
360,000