برچسب: ������������ �������� ��������������
تعداد عنوان ها: 2
مدل‌های کسب و کار نوآوری،تحول دیجیتال و تجزیه و تحلیل
دکتر رضا سمیع‌زاده؛ خانم سحر وطنخواه؛ مارلنا گرابوسکا؛ ایوانا اتولا
870,000
راهنمای مدیران برای به کارگیری تفکر سیستمی
امنه خدیور؛ علی سیبویه؛ دنیس شروود
1,270,000