برچسب: �������������� ������ ��������������������
تعداد عنوان ها: 4
مهارت های آزمایشگاه میکروب شناسی (جلد دوم)
علی محمدی؛ حمیده میر شفیعی
1,000,000
مهارت های آزمایشگاه میکروب شناسی (جلد اول)
علی محمدی؛ حمیده میر شفیعی
1,050,000
روش های عملی در بیوشیمی
بهزاد لامع راد
680,000
راهنمای آزمایشگاه های تشخیص باکتری های بیماری زا و میکروب شناسی بالینی
طاهره فلسفی؛ احیا عبدی عالی؛ شارون اس رولند
1,690,000