برچسب: �������� ����������
تعداد عنوان ها: 10
روش های پژوهش برای علوم رفتاری
فردریک گراوتر؛ لوری آن بی.فورزانو؛ سیده فاطمه موسوی؛ غلامرضا دهشیری
1,200,000
چکیده پایان نامه های دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
سعید رضایی شریف آبادی؛ لعبت درخشانی
روانشناسی احساس و ادراک
زهرا درویزه
1,800,000
روان شناسی ورزشی
پرستو اصانلو؛ سوری گشکر
در اوج قله خود باوری، آموزش قاطعیت
پرواانه کارکیا؛ شان ریس