نویسنده: �������� �������������� ������������������
تعداد عنوان ها: 2
پردازش زبان طبیعی: رویکرد پرولوگ محور
دکتر وحیدرضا میرزاییان
500,000
یادگیری زبان به کمک کامپیوتر
دکتر وحیدرضا میرزاییان
500,000