نویسنده: �������� ���������� ��������
تعداد عنوان ها: 1
تحول زنجیره تآمین : منبع یابی و لجستیک نوآورانه برای جهانی با رقابت بی رحم
سومان سرکار؛ ندا عبدالوند؛ سیده سمانه سیدی؛ سعیده رجائی هرندی
590,000