نویسنده: ���� ���� ��������������������
تعداد عنوان ها: 1
کار با داده ها در علم و فن آوری طراحی آماری-کمومتریکس (جلد بیست و پنجم)
آر ای برانز ؛ آی اس اسکارمینیو ؛ بی دباروس نتو ؛ زهرا طالب پور؛ غزاله عابدی
1,390,000