نویسنده: ���������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
نخستین درس در سیستم های دینامیکی آشوبناک
مریم ربیعی؛ منیره اکبری
1,220,000