نویسنده: �������� ����������
تعداد عنوان ها: 4
نخستین درس در سیستم های دینامیکی آشوبناک
مریم ربیعی؛ منیره اکبری
1,220,000
هندسه دیفرانسیل مقدماتی
مریم ربیعی؛ زهرا خوانین شیرازی؛ آندره پروسلی
توپولوژی عمومی
زهرا خوانین شیرازی؛ مریم ربیعی
900,000
دعوت به آنالیز مختلط
زهرا خوانین شیرازی؛ مریم ربیعی
1,240,000