نویسنده: ������ �������� ��������
تعداد عنوان ها: 1
تصمیمات استراتژیک و سیگنال های ضعیف، پیش نگر برای تصمیم گیری
رضا سمیع زاده؛ محبت سادات تقوی الحسینی؛ هامبرت لسکا؛ نیکولاس لسکا
360,000