نویسنده: �������� �������������� ����������
تعداد عنوان ها: 6
نظریه های مالی
دکتر ابراهیم عباسی؛ دکتر مهدی ابوالی
900,000
بنیان های عملی کار آفرینی ایرانی
ابراهیم عباسی؛ رضا یادگاری
700,000
مدیریت مالی جلد اول
ابراهیم عباسی؛ محمد مشاری؛ امیر شیری قهری؛ جی شیم
1,210,000
مدیریت مالی جلد دوم
ابراهیم عباسی؛ محمد مشاری؛ امیر شیری قهری؛ جی شیم؛ جوئل سیگل
1,120,000
بازارها و نهاد های مالی (1)
ابراهیم عباسی
865,000
بازار ها و نهاد های مالی (2)
ابراهیم عباسی
1,200,000