نویسنده: ������������������ ����������
تعداد عنوان ها: 7
رقص های آیینی هندی از منظر دینی و نمادین
ابوالقاسم دادور؛ فهیمه دانشگر؛ پینکی چادها
1,000,000
مبانی نظری هنر های سنتی
ابوالقاسم دادور؛ آزاده دالایی
1,320,000
جستاری در سنت و مدرنیسم
ابوالقاسم دادور؛ نازنین قریب پور ابراهیمی؛ فرناز عربی نیا
1,500,000
نماد ها و نشانه ها در جهان
ابوالقاسم دادور؛ زهرا تاران؛ میراندا بروس
190,000
جانوران ترکیبی در هنر ایران باستان
ابوالقاسم دادور؛ مهتاب مبینی
1,090,000